Προφίλ
μόνο ταξίδι

2016-08-13

"com devien ser, si haguessin existit, les goges aquelles dones d'aigua que la gent imaginava amagades rera teranyines de fil"